Studentski konkurs za izradu urbanističko-
arhitektonskog idejnog rešenja za

PLAVO-ZELENI PARK NA ZEMUNSKOM KEJU SA
OBJEKTOM EUPOLIS EKO-EDU CENTRA

PREDMET / TEMA KONKURSA

Pozivamo studente arhitekture master i doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, da se uključe u projekat euPOLIS i učestvuju u generisanju ideja za oblikovanje tematskog “plavo-zelenog” parka i euPOLIS eko-edu centra na Zemunskom keju u Beogradu, uz primenu prirodom inspirisanih rešenja koja povoljno utiču na fizičko i mentalno zdravlje njegovih korisnika. 

O EUPOLIS PROJEKTU

Uz Gladsaks, Lođ i Pirej, Beograd je jedan od 4 evropska pilot-grada u kojima će se u periodu između 2020. i 2024. godine testirati inovativni način projektovanja malih gradskih “plavo-zelenih” parkova, uz aktivno učešće građana i primenu prirodom inspirisanih rešenja, u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradu i unapređenja zdravlja i blagostanja građana. 

Ove inovativne metode zajedničkog kreiranja prijatnijih i zdravijih javnih prostora za sve građanke i građane će u Beogradu biti testirane na dve pilot-lokacije: na Zemunskom keju – na potezu od hotela “Jugoslavije” do Karađorđevog trga, i na donjem Dorćolu – na segmentu Linijskog parka kod naselja Dunavski kej.

Projekat sprovodi euPOLIS tim koji okuplja naučnike i stručnjake održivog razvoja 28 partnerskih organizija iz 13 zemalja sveta, uključujući i domaće ekspertske organizacije koje pružaju podršku aktivnostima na beogradskim pilot lokacijama: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, enPlus d.o.o. i organizacija Mikser, u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu – Arhitektonskim fakultetom i Ženskim arhitektonskim društvom.

Projekat je podržan kroz program Horizon 2020 Evropske unije (H2020 – EU.3.5.2, grant br. 869448).

Više informacija o projektu euPOLIS i partnerima koji učestvuju:

www.eupolis-project.eu.

PRIRODOM INSPIRISANA REŠENJA

Prirodom inspirisana rešenja uvode elemente prirode u urbano okruženje (pametan izbor biljaka, biološko prečišćavanja voda, energiju zemlje, vetra i sunca itd.) kako bi se unapredio kvalitet života u urbanim sredinama i pozitivno uticalo na zdravlje i blagostanje građana: obezbedila prijatnija temperatura na mikrolokaciji, smanjilo zagađenje vazduha, količina alergena, biološki prečistila otpadna voda i iskoristila za navodnjavanje i ovlaživanje, itd. Ovo su neki primeri rešenja inspirisanih prirodom koja bi mogla  da se primene u parku na Zemunskom keju:

 

POSEBAN CILJ KONKURSA: POZITIVAN UTICAJ PARKA NA ZDRAVLJE I DOBROBIT KORISNIKA

Tematski “plavo-zeleni” park treba da postane jedinstvena zelena oaza u okviru koje će se svi prirodni i prostorni resursi lokacije koristiti u neprekinutom prirodnom ciklusu, a pozitivan uticaj takvog uređenja i oblikovanja javne zelene površine na čovekovo zdravlje i dobrobit biti merljiv i nesporan.

Originalnost i inovativnost primene prirodom inspirisanih rešenja, razumevanje i doprinost istraživačkom procesu euPolis projekta primenom sistemskih metodogija tokom projektanskog postupka, prostorna i funkcionalna rešenja koja podstiču zajedništvo, inkluziju, odgovornost prema okruženju su ideje koje euPolis konkurs želi da podstakne i koje će se posebno vrednovati pri izboru rešenja i ideja koja će se dalje realizovati.

OPŠTE SMERNICE ZA TEMATSKI PARK I EUPOLIS EKO-EDU CENTAR

Konkursno rešenjem potrebno je definisati:

1. osnovnu funkcionalnu orgnanizaciju zone šireg obuhvata – urbanističko rešenje parka “Zemunski kej”:

      – pravce i tipove komunikacije,

      – prostornu distribuciju specifičnih funkcija

      – specificirati potencijale plavo-zelenih rešenja i sl.

2. prostorno i funkcionalno rešenje uže zone razrade – “plavo-zelenog” tematskog parka koji korisnicima pruža mogućnost da se zabave i uživaju u prirodi, ali i da se upoznaju i nauče o potencijalu prirodom inspirisanih rešenja u urbanoj sredini. Parkovske sadržaje (zelene površine, staze pešačke i biciklističke, igrališta i mesta okupljanja) prilagoditi saznanjima o mogućim načinima:

cirkulacije vode u prirodi (kroz prirodni ciklus kruženja vode organizovati zalivanje, hladjenje i poboljšanje mikrokime),

– korišćenja energije sunca i vetra za dopunske sadržaje u parku (solarnu opremu, IT punktove, edukativna igrališta za decu i sl.)

pozitivnom uticaju zelenila na zdravlje ljudi (umanjenje efekta toplotnog ostrva, smanjena nivoa buke i zagadjenja vazduha, ….)

3. Arhitektonsko rešenje EuPolis eko-edu centra – mesta širenja znanja i ideja o mogućnostima integracije rešenja inspirisanih prirodnim ciklusima u savremeni život u gradu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Vrsta konkursa
Konkurs je:
        po vrsti: otvoren,
        prema kategoriji učesnika: studentski,
        prema zadatku: idejni,
        po obliku: jednostepeni
        prema načinu predaje: anonimni

Uslovi za učešće u konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju studenti Master i Doktorskih studija svih studijskih programa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Maksimalan broj članova jednog tima je 3 studenta. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedan student može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

ŽIRI

Čedo Maksimović, Imperial College London / tehnički koordinator projekta euPOLIS
Ranko Božović, enPlus/ koordinator partnera euPOLIS projekta za grad Beograd
Ksenija Lalović, Arhitektonski fakultet
Eva Vaništa Lazarević, Arhitektonski fakultet / Žensko arhitektonsko društvo
Morten Rask Madsen, Byspektrum, Danska / član stručnog tima euPolis
Maja Lalić, organizacija Mikser / članica stručnog tima euPolis
Nataša Đurić, članica stručnog tima euPolis

Izvestiteljka konkursa: Milena Zindović, članica stručnog tima euPolis
Sekretarka konkursa: Lija Stojković, organizacija Mikser

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE RADOVA

Osim poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa konkursa i odgovora na konkursni zadatak, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

– Originalnost, karakter i kvalitet ponuđenog rešenja,
– Inovativnost u postupku upotrebe prirodom inspirisanih rešenja
– Arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike ponuđenog rešenja,
– Mogućnost ponuđenog rešenja da odgovori na programske potrebe predviđene
konkursnim zadatkom,
– Podsticanje zajedništva, inkluzije i odgovornosti prema javnom prostoru
– Finansijska održivost, primena principa cirkularne ekonomije
– Potencijal predloženog rešenja za razradu i izvođenje,
– Uverljivost argumentacije predloženog rešenja primenom sistemskih metodologija euPolis projekta.

NAGRADE

Žiri će odabrati 1-3 pobednička rada koji su najbolje odgovorili na sve programske zahteve i kriterijume. Nagrađeni autori / autorski timovi dobiće
 – novčane nagrade u protivvrednosti od 500 eura (prva nagrada), 300 eura
(druga nagrada) i 200 eura (treća nagrada), koje se dele ravnopravno među
članovima tima, i stiču pravo da:
 – postanu deo stručnog tima međunarodnog projekta euPOLIS i učestvuju
u razradi rešenja do njegove realizacije
– objave svoj pobednički rad u internacionalnom stručnom euPOLIS magazinu
– učestvuju u javnoj izložbi nagrađenih radova u okviru Mikser Festivala 2022 .

KONKURSNI ROKOVI

– Objava konkursa: 29.1. 2022.
– Rok za prijavu učešća na konkursu: 06.02.2022. putem elektronskog formulara
na eupolis.mikser.rs
– Dostavljanje konkursne dokumentacije prijavljenim učesnicima: 08.02.2022.
– Uvodna, obavezujuća, radionica u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta: 11.02.2022. 12-14 časova
– Faza razvoja konkursnih rešenja: 11.02.- 11.03.2022.
– Rok za postavljanje pitanja: 11.02 – 21.02.2022, putem e-maila eupolisproject@gmail.com
– Rok za predaju konkursnih radova: 11.03.2022. do 24:00 putem elektronskog formulara na eupolis.mikser.rs
– Evaluacija radova 11-30.03.2022.
– Objava rezultata konkursa: 30.03.2022. na internet stranici euPolis projekta
www.eupolis-project.eu i Arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs
– Radionica za razradu najuspešnijih rešenja – maj, 2022.
Izložba nagrađenih konkursnih rešenja – oktobar, 2022. (@Mikser Festival)

USLOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

Korak 1: autori se prijavljuju za učešće na konkursu popunjavanjem elektronske prijave i preuzimanjem incijalne konkursne dokumentacije na mikser.rs
Korak 2: registrovanim autorima organizatori dostavljaju detaljnu konkursnu dokumentaciju
Korak 3: registrovani autori učestvuju u edukativnoj obuci o euPolis principima

Nakon ova tri koraka, autori stiču pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.
Učesnici konkursa se kandiduju i pobedom se pridružuju euPolis timu u daljoj razradi projekta do njegove realizacije.
Dostavljanjem konkursnih radova putem elektronskog formulara na mikser.rs, autori su saglasni da svoje radove predaju na korišćenje Naručiocu koji ima pravo objavljivanja i korišćenja izabranih projekata za potrebe projekta euPOLIS, bez naknade, uz obavezu navođenja imena autora i fakulteta.

KONKURSNI MATERIJALI

Preuzmite inicijalne podloge za konkursni rad*
       – Raspis konkursa sa programom
       – Digitalne podloge u .dwg formatu
       – Ortofoto snimak lokacije
       – Izbor fotografija sa lokacije
Dodatni materijali za konkursni rad
*Detaljnija dokumentacija (detaljniji program i podloge, rezultati dosadašnjih euPOLIS istraživanja i smernice za primenu PIR, itd.) koja će biti dostavljena registrovanim učesnicima konkursa 8. februara, neposredno pred Uvodnu radionicu, obuhvata:

– Osnovne smernice inovativne metodologije urbanog planiranja GDPM –
objašnjenje i rezultati

– Kvalifikovanje prostora u odnosu na zaključke na osnovu indikatora postojećeg stanja

– Izveštaj sa radionice sa građanima – sagledavanje potreba i predloga korisnika prostora

– Detaljni program i posebni tehnički uslovi i tehnologije

– Uslovi iz plana detaljne regulacije

– 3D sken terena (SKP)

DOSTAVLJANJE KONKURSNIH REŠENJA

Predaja radova sprovešće se u skladu sa definisanim konkursnim rokovima zaključno sa 11.03.2022. godine najkasnije do 24:00 putem elektronskog formulara na sajtu www.mikser.rs.

Obavezni sadržaj konkursnog rada
A. Grafički elaborat:
1 multipage pdf elaborat naslovljen šifrom koji sadrži 4 grafička priloga u A1 formatu.  

List 1 sadrži:
Situacija šireg okruženja R 1/1000
Situacija parka R 1/500
Funkcionalne sheme

List 2:
Situacija sa osnovom prizemlja – zona detaljne razrade R 1/250
Karakteristični preseci R 1/250
3d prikazi

List 3
Elementi detaljne razrade:
Eko/edu centar – osnova podruma, prizemlja, krovne bašte, karakteristični preseci,
svi izgledi R 1/100, 1/50
Ostali elementi idejnog rešenja (otvoreni amfiteatar, dečija i druga igrališta,
euPolis mobilijar, elementi vizuelnog identiteta, itd.) – osnove, karakteristični
preseci, elementi konstrukcije, izgledi R 1/100, 1/50, 1/20 (prilozi po izboru u skladu
sa rešenjem)
3d prikazi

      List 4:
      Ostali grafički prilozi koji najbolje ilustruju rešenje

B. Tekstualni deo, objedinjeni u jedan A4 multipage pdf:
Opis i obrazloženje predloženog rešenja
 
Tehnički oblikovana obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevu i dimenziji je obavezni sadržaj konkursnog rada. Svi navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene elemente i priloge neće biti razmatrani.

Učesnici će dobiti e-mail potvrde prijema. Učesnici su u potpunosti odgovorni za sigurnu i pravovremenu dostavu dokumentacije i organizatori konkursa se ne mogu smatrati odgovornim za neuspele prijave.

Sekretar konkursnog žirija će po pristizanju konkursnih radova proveriti dostavljenu dokumentaciju. Podaci o autoru / autorima se automatski čuvaju u bazi podataka, koje će biti konsultovana tek nakon konačne odluke Žirija.

Rezultati konkursa i izveštaj žirija biće objavljeni na internet stranici: http://arh.bg.ac.rs, https://eupolis-project.eu, https://mikser.rs

PROGRAM KONKURSA

LOKACIJA

EuPolis intervencije planirane na području parka Zemunski kej – od Hotela Jugoslavija do prvog solitera u bulevaru Nikole Tesle.

OBUHVAT

Područje koje je tema konkursa u širem obuhvatu je park u površini od približno 6ha koji se linijski pruža uz Dunavski kej od hotela Jugoslavija do trećeg solitera na Karađorđevom trgu. U okviru ove zone raspisom konkursa je definisana uža zona intervencije površine ~4,5ha u kojoj konkursnim rešenjem treba definisati položaj tematskog praka i ostalih sadržaja.

PROJEKTNI ZADATAK: TEMATSKI PARK

U okviru tematskog interaktivnog plavo-zelenog parka, površine 0.5ha, predvideti površine za primenu prirodom-inspirisanih rešenja za poboljšanje lokalne mikroklime na bazi hladne podzemne vode koja će umanjiti letnju temperaturu vazduha (Psychological Equivalent Temperature-PET) u javnim otvorenim prostorima, kao i niza drugih planiranih prirodom-inspirisanih rešenja za kontrolu mikro-klime kao što su: zasenčene i ovlažene biciklističke i pešačke staze tokom leta, određene vrste drveća posađene na specifične pozicije za optimalni efekat, koridori za letnje hlađenje, kontrola zimske mikro-klime kroz smanjenje efekta vetra pozicioniranjem barijera od četinarskog drveća, multifunkcionalno zelenilo (projektom adaptirati funkcionalnosti za specifičnu lokaciju) za zasenčenje, umanjenje efekta toplotnog ostrva i kontrolu mikroklime na obalskim šetnim stazama i urbanim linearnim parkovima, zeleni pojasevi i vertikalne zelene zavese za smanjenje zagađenja vazduha i buke, sastavljeni od pažljivo odabranog drveća i grmlja sa povećanim kapacitetom za zadržavanje čestica iz vazduha i apsorpciju gasova (CO, CO2, NOX, itd.), itd.

DETALJNIJI DOKUMENT – DETALJNI PROGRAM I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI I TEHNOLOGIJE biće dostavljen registrovanim učesnicima.

PROJEKTNI ZADATAK: EUPOLIS EKO-EDU CENTAR

Paviljonski objekat, površine u prizemlju oko 200m2, sa centrom za posetioce, multifunkcionalnom krovnom baštom, vertikalnom urbanom baštom, prostorom za eksperimente, alternativnim prostorom za umetničko izlaganje, sezonskim (letnjim) eko-kafeom (gde se demonstriraju održivi načini poslovanja, hlađenja, recikliranja resursa, a koji nemaju negativni efekat na prirodu), demonstracionim multifunkcionalnim postojenjem za prečišćavanje otpadnih voda baziranom na naprednoj inovativnoj prirodom-inspirisanoj tehnologiji u podzemnoj etaži.

Potrebno je ostvariti direktnu vezu sa područjem Tematskog parka i ostalim euPolis intervencijama u parku, uključujući otvoreni multifunkcionalni amfiteatar za držanje predavanja i predstava, multifunkcionalnu BGS nadstrešnicu, “sunflower benches”, BGS eco-edu kreativni otvoreni studio, jedan od akvatičnih biotopa (“aquatic biotopes-water features”)

DETALJNIJI DOKUMENT – DETALJNI PROGRAM I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI I TEHNOLOGIJE biće dostavljen registrovanim učesnicima.